เฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือ FECamp

Jailbreak By FECampX – แนวข้อสอบ PAT3

Jailbreak By FECampX – โจทย์เสริมประสบการณ์

FECamp9 – เล่มเนื้อหา

FECamp9 – เล่มตะลุยโจทย์

หมายเหตุ: เฉลยแบบฝึกหัดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของชมรม fecamp กรรมการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใดกระทำการทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗